De Clown

(Kommentare: 0)

De Clown

Er het zue mir gsait:

Weisch was,
bisch du nit z'wäg,
goht's dir nit guet
un hesch e schlächti Zit,
due's doch emol e so, wie i,
wenn's verschtohsch un witt,
un mach d'r halt nüt drus.
Trag e Lächle in dim Gsicht
un im Härz de Sunneschii
oder versufsch de Schmärz,
eifach im e Gläsli goldne Wii.

Am Huet,
dört hesch e Blüemli dra
un e Schternlifunkle in de Auge.

'S schtoht d'r ächscht no guet.

Bi dere Glägeheit,
zündsch d'r denno
e fiin's Tabakpfifli a
un dänksch d'r dins,
hejo, ass d'r hüt die ganzi Wält
in d' Chappe schiße cha
un wie's do in d'r dinne ussieht,
säll goht doch allwil niemer öbbis a.
Do devo wänn d' Lüüt nüt wüsse
un dir au garnüt abneh.

Schtoht d'r hüt de Sinn
noch'm de weisch nit was,
macht's jo cheinem weh,
isch's au emol guet e so.
No losch's halt si,
wie's öbbe isch,
hesch dini Rueh,
schtohsch über allem drüber
un denno gohsch lieber dine Wäg.
'S git niemerem im Läbe
numme sauluschtigi Dääg.

« Zurück

Einen Kommentar schreiben